Občanské právo

 • rozvodové řízení včetně mimosoudního projednání otázky vypořádání společného jmění manželů a uzavření smlouvy o majetkovém vyrovnání
 • úprava poměrů nezletilých, výživné
 • úprava a řešení spoluvlastnických vztahů
 • pracovněprávní problematika
 • bytové právo, nájem a podnájem nebytových prostor – smluvní úprava a sporová agenda
 • závazky, pohledávky a jejich vymáhání
 • dědické právo
 • nemovitosti, vlastnická a jiná práva k nim, věcná břemena - příprava smluv o převodu nemovitostí včetně návrhů a podání na Katastrální úřady
 • smluvní problematika dle občanského zákoníku: smlouvy kupní, o dílo, nájemní, o půjčce, darovací, zástavní smlouvy
 • exekuce, příprava návrhu na zahájení řízení o výkon rozhodnutí dle z.č. 99/196 Sb. (o.s.ř. ), jakož i návrhy na provedení exekuce dle z.č. 120/2001 Sb. ( exekuční řád )
 • Obchodní právo

 • právo obchodních společností, jejich zakládání včetně přípravy a zajištění dokumentů potřebných pro obchodní rejstřík, návrhy na zápis nově vznikající společnosti, návrhy na změnu zápisu či výmaz společnosti z obchodního rejstříku
 • smluvní agenda užívaná v podnikatelské praxi ( kupní smlouvy, o dílo, o skladování, mandátní, o obchodním zastoupení, o přepravě věci, o tichém společenství, atd. )
 • obchodní závazkové vztahy, pohledávky a jejich vymáhání, zápočty, postoupení
 • konkurz a vyrovnání, příprava návrhu na prohlášení konkurzu, přihlášky pohledávek do konkurzu včetně zastoupení při jejich přezkoumání správcem konkurzní podstaty při soudním řízení, incidenční žaloby a zastoupení v řízení před soudy
 • Trestní právo

 • sepis trestních oznámení včetně zastoupení obviněného či poškozeného při vyšetřování orgány činnými v trestním řízení v přípravném řízení, včetně zastoupení při hlavním líčení před soudy
 • sepis žádostí o propuštění z vazby, o nahrazení vazby zárukou, dohledem nebo slibem
 • sepis žádostí a návrhů na upuštění od výkonu zbytku trestu
 • ¨
  Obchodní právo
  Občanské právo
  Nemovitosti
  Rodinné právo
  Vymáhání pohledávek
  Konkurz a vyrovnání
  Směnečné a šekové právo
  Trestní právo
  Správní právo
  Stavební právo
  Pracovní právo
  Živnostenské právo

  Design akMachackova © 2005, Všechna práva vyhrazena.